Sauted squid with chilli sauce

200,000
Số lượng món

Thông tin